Products - button
pole pod menu
Shopping - button
Partner - button
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Iron Plus

Calivita Iron Plus
Βιοδιαθέσιμα μέταλλα
100 ταμπλέτες

Ο σίδηρος είναι ένα ανόργανο άλας που ανήκει στα λεγόμενα "ιχνοστοιχεία", τα οποία είναι ουσίες που το σώμα μας χρειάζεται αλλά μόνο σε πολύ μικρές ποσότητες. Πρώτα απ 'όλα, ο σίδηρος είναι υπεύθυνος για τη μεταφορά οξυγόνου σε όλο το σώμα, αλλά εξυπηρετεί και άλλους σκοπούς. Το Iron Plus το παρέχει σε μια σύνθετη, ενημερωμένη φόρμουλα.
Ποσότητα σε απόθεμα: 12
12.90 €
Το προϊόν διατίθεται σε Ειδική προσφορά >>
γυναίκα με μαύρο κιμονό με σιδερένιο σπαθί

Iron Plus - ο καλύτερος απορροφήσιμος σίδηρος σε χηλική μορφή

Iron Plus
food supplement

Iron Plus contains iron and vitamin C. Iron contributes to the normal development of red blood cells and hemoglobin, normal oxygen transport in the body, normal functioning of the immune system, normal cognitive functions, and to the reducing of fatigue and tiredness. Vitamin C increases iron absorption. Iron Plus also contains citrus bioflavonoid complex.
                                                                                         

To whom and when do we recommend it?

Easily absorbed iron

In one tablet, almost 50% more iron (14 mg) and less additives! Easier dosing - smaller tablet size and better bioavailability!

Iron is a mineral belonging to the so-called “trace elements”, which are substances that our body needs but only in very small amounts. First of all, iron is responsible for oxygen transport throughout the body, but it serves other purposes as well. Iron Plus provides it in a complex, up to date formula.

The total amount of iron in an adult human body is between 3 and 5 grams. Its largest amounts are found in the blood, or more precisely in hemoglobin - the dye of red blood cells. It carries oxygen from the lungs to all cells in the body. The rest of the iron is contained in ferritin, hemosiderin, myoglobin and various enzymes.

How does iron work?

 • helps, among others in the transport of oxygen in the body, in the proper production of red blood cells and hemoglobin
 • supports the functioning of the immune system
 • contributes to the maintenance of proper energy metabolism
 • takes care of proper cognitive functions
 • reduces the feeling of fatigue and weariness
 • is essential in the process of cell division

Iron is vital, in trace amounts, for proper, healthy functioning of the metabolism, as it plays an important role in the structure and function of hemoglobin. Hemoglobin is the component of blood responsible for transporting oxygen from the lungs to all the cells of the body. Most of the iron in our system is bound to hemoglobin. In addition to this important function, iron also plays a role in the formation of ferritin, hemosiderin, myoglobin and several different enzymes.

Like many other minerals and trace elements, iron absorption is greatly enhanced when it is bound to an organic acid in a form known as “chelated” form. Iron fumarate is an example of chelated iron. Vitamin C and bioflavonoids may also help support the absorption and utilization of iron. The iron found in Iron Plus is in the best absorbable chelated form, and additionally it contains vitamin C, which increases the absorption of iron, and bioflavonoids from citrus.

Who do we especially recommend?

 • Women of childbearing age, at risk of increased blood loss associated with the menstrual cycle.
 • Athletes and physically active people.
 • People who want to strengthen their immunity.
 • People to increase vitality.
 • People on a strict vegan diet.
 • Did you know that ... iron deficiency can contribute to anemia?

DO YOU KNOW THAT?
One tablet of Iron Plus provides as much iron as 110 gr of beef liver or 1 kg of lean chicken breast.

food supplement Calivita Iron Plus


100 tablets, 16 g

Dosage

1 tablet daily

Iron Plus active ingredients

Vitamin C 30 mg
Iron 14 mg
Citrus Bioflavonoid Complex 10 mg


Ingredients in 1 tablet (=serving size):     %NRV*
Vitamin C 30 mg                                          38
Iron 14 mg                                                   100
Citrus bioflavonoid complex 10 mg             **

*NRV = nutrient reference value
**no NRV established

Ingredients
stabiliser (cellulose), L-ascorbic acid, ferrous fumarate, citrus bioflavonoid complex, anti- caking agents (silicon dioxide, fatty acids).

Indications

Lack of iron, reflected in our well-being:
 • Constant tiredness,
 • Reduction of physical fitness,
 • A decrease in the coordination,
 • Sleepiness, decrease in concentration, impaired learning and thereby reduce the level of intelligence of children,
 • Short stature, chronic viral infections and chlorosis,
 • Decreased appetite, headache, weakness of potency, sleep disturbances.

Keep out of reach of young children. The recommended daily dose should not be exceeded. Food supplements should not be used as a substitute for a varied, healthy diet.
It’s important to follow a varied and balanced diet and a healthy lifestyle

Keep tightly closed in a cool, dry place.

Produced for: CaliVita International B.V. Beursplein 37, 3001 DC Rotterdam, The Netherlands

Best before: see bottom.
ATTENTION!
 • Consult with a qualified medical practitioner before taking any supplement.
 • This product is for adults only. Iron supplementation may have serious adverse health affects in small children.
 • Continuous high doses of iron may lead to health problems even in adults. For this reason, it is not recommended to take this product at the same time as taking other, iron-containing supplements.
 • Pregnant or nursing mothers should seek medical advice before taking this product.
 • Do not exceed the recommended daily intake.
 • Food supplements cannot substitute for a balanced mixed diet.
 • Keep out of reach of young children.

Keywords: Iron Plus, iron, weakness, fatigue, anemia, lethargy
Iron Plus

ferrous fumarate in the form of an organic chelate


Iron tablets in the form of chelates, bioflavonoids and vitamin C. A carefully selected set of ingredients enhances the absorption of iron by the body.

Iron is an essential element for life, necessary for the synthesis of hemoglobin, which is part of red blood cells, myoglobin (which is the red pigment in muscles), and some enzymes. The total amount of iron in an adult human body is between 3 and 5 grams. Its greatest amount is found in the blood, in hemoglobin, i.e. in the red blood cell pigment that carries oxygen from the lungs to all cells in the body. The rest of the iron is contained in ferritin, hemosiderin, myoglobin and various enzymes. This component also participates in other functions of the body, including in the process of generating energy. It is also essential for cell division.

The best absorbable iron

The human body cannot synthesize iron, so we must supply it with food. Unfortunately, only about 6-10% of the total amount of iron consumed is absorbed and transferred into the blood. Hence, with a poorly balanced diet, its deficiencies can arise, which we have encountered quite often recently. That's why we need iron in the form of supplementation.

The importance of iron

We can easily understand the importance of iron if we know that it primarily determines how much oxygen our brain, heart, liver, muscles and other tissues get. Iron promotes growth, increases the ability to resist disease, removes fatigue, prevents anemia and restores the skin's natural color. In a month, women lose almost twice as much iron as men.

Iron for women

Iron and calcium are the two minerals that research shows are most deficient in women's diets. A woman's iron requirement is on average 15 mg a day, and a pregnant or breastfeeding woman - even 30 mg a day. It is almost impossible for a pregnant woman to get this amount of iron from food, since a well-balanced 1000 calorie diet contains only 6 mg of iron. About 10-50% of infants, children, adolescents, pregnant women, people involved in sports, and elderly women are iron deficient. The signs of this deficiency in children are usually manifested in the form of reduced concentration, decreased coordination of movements, learning abilities and decreased level of intelligence.

Iron deficiencies

Iron deficiency can cause split ends, brittle nails, and make you feel tired and dizzy.

People who drink large amounts of coffee and tea should be aware that the substances contained in these drinks may impede iron absorption. The enemies of this element are also egg phosphoproteins and phytates present in wheat grains. Iron is best taken in chelated form. Chelation is a process by which elements are transformed into complex compounds easily absorbed by the body. The administration of minerals in the form of amino acid chelates increases the degree of their absorption three to ten times.

Organic iron

Modern preparations supplementing iron, in addition to the organic chelate of this microelement, also contain vitamin C and bioflavonoids, which support the absorption of iron by the body.

ATTENTION!
Although the absorption of iron in the body of a healthy person depends to a large extent on the current needs of the body, taking too much of it can lead to disease (haemochromatosis). Pregnant and breastfeeding women should consult their doctor before taking iron.
Men who take multivitamins should additionally take iron supplements only with diagnosed iron deficiency. Organic iron compounds can be taken together with vitamin E, and none of them will lose their value.

Iron absorption worsens with rheumatic, fungal or chronic herpes diseases. In such cases, the daily dose must be increased.
According to the Journal of Orthomolecular Medicine, iron should not be taken during bacterial infections, because bacteria also need iron to grow. The body does not use iron during an infection, but stores it, and only after the fever has subsided it begins to absorb it. Therefore, iron intake should be resumed only after recovery. Higher iron content in tissues and organs increases the formation of free radicals, so the body's need for antioxidants increases.

Κριτικές για το Calivita Iron Plus

Ακόμη δεν υπάρχουν αξιολογήσεις.
0
0
0
0
0
Το προϊόν διατίθεται σε Ειδική προσφορά
Iron Plus
IRON HEALTH
Calivita Partner logo
cGMP Certified logo
FDA logo
USDA ORGANIC logo
Organic logo
Επιστροφή στο περιεχόμενο